Administratieve wijziging: Afzonderen budget 011 0 Bloemen en budget Inhuur capaciteit Buitendienst Voorjaarsnotitie 2016 19.05.2016 012 -2.775 Najaarsnotitie 2016 25.10.2016 019 -56.545 Resultaat 2016 Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/- 6.001.100 Raad en raadscommissie -2.187 6.001.200 Burgemeester en wethouders -129.653 6.001.300 Functionele commissies -18.306 6.002.100 Bestuurssecretariaat -23.376 6.002.200 Juridische zaken -27.068 6.002.300 Bestuursondersteuning 21.683 6.002.400 Voorlichting -1.302 6.002.500 Ondern.raad/georganiseerd overleg -27.201 6.002.600 Klachtenafhandeling 39.250 6.002.700 Representatie 14.707 6.003.100 Burgerzaken -157.617 6.003.200 Verkiezingen 889 6.004.100 Leges burgerzaken -3.237 6.005.100 Bestuurlijke samenwerking 48.613 6.006.100 Bestuursondersteuning raad -221 6.006.200 Rekenkamer 0 -265.027 Overzicht afwijkingen in de doorbelastingen van apparaatslasten Functie Omschrijving functie Afwijking begroting /rekening Waarvan apparaats lasten Afwijking overige budgetten 001 Bestuursorganen -150.145 5.122 -155.267 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders -3.308 -16.227 12.919 003 Burgerzaken -156.728 -160.886 4.158 004 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken -3.238 -3.238 005 Bestuurlijke samenwerking 48.613 37.935 10.678 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) -221 1.026 -1.247 Totalen -265.027 -133.030 -131.997 Toelichting op de (analyse van) afwijkingen boven 10.000 Bedrag +/- 6.001 200 Hogere personeelslasten Burgemeester en (ex) wethouders 8.000 Hogere dotatie voorziening pensioenaanspraken wethouders. Jaarlijks wordt op basis van actuariële berekeningen de vereiste omvang van de voorziening en de hoogte van de dotatie bepaald. De fors lagere rekenrente (0,864%) heeft een negatieve invloed gehad en geleid tot een hogere dotatie. -125.000 6.001 300 De gemeente Leeuwarden heeft de cie Bezwaar en beroep 81 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 177