Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/- bezwarencommissie fysiek ondersteund. -24.000 Lagere presentiegelden cie Bezwaar en beroep 2.000 6.002 200 Hogere kosten inhuur juridische hulp als gevolg van beroepsprocedures samenhangend met onder andere het spoortracé Stiens-Jelsum -3.000 6.002 300 Lagere personeelslasten gemeentesecrataris 2.000 6.002 500 Lagere opieidingskosten Ondernemingsraad 1.000 6.002 700 Lagere kosten representatie ca. 6.000 6.003 100 Lagere vergoedingen ambtenaren burgerlijke stand Lagere kosten aankoop diverse formulieren en materialen, etc. Lagere kosten inhuur deksundigen 1.000 -3.000 7.000 6.005 100 In 2016 is geen bijdrage betaald voor samenwerking Middelsee gemeenten Hogere bijdrage aan het Fonds Stadsregio Lagere bijdrage voor de Streekagenda. In de Najaarsnotitie 2016 is 5.000 -2.000 het budget verhoogd met 4.055. 8.000 Wet WNT (Wet normering topinkomens) Het normenkader rondom de 'Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden. Beloningen van bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dienen wettelijk genormeerd, respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Hiermee wordt WOPT ingetrokken. De WNT voorziet in een democratisch gelegitimeerd instrument waarmee normen en verplichtingen kunnen worden opgelegd voor de bezoldiging van bestuurders en andere topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De gemeente is verplicht om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoidigingsmaximum. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en 82 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 178