Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag /- Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr. 2014-0000142706 kan en hoeven wij niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT). Het bezoldigingsmaximum bestaat uit 100% van het brutosalaris van een minister. Dit bedrag is inclusief: sociale-verzekeringspremies; (belaste) onkostenvergoeding; beloningen betaalbaar op termijn (voornamelijk het werkgeversdeel van de pensioenreservering). Op grond van de WNT mag in 2016 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector behoudens overgangsrecht maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2016 neer op 179.000 (inclusief sociale lasten, belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever). In 2016 hebben geen bezoldigingen boven deze bezoldigingsnorm plaatsgevonden. Zowel bij vast als bij tijdelijk personeel. Aandachtspunt De WNT geeft aan dat de gemeente verplicht is om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit houdt in dat de gemeentesecretaris en griffier van gemeente Leeuwarderadeel opgenomen moeten worden in de jaarrekening. In 2016 betreft dit de volgende personen: Omschrijving 2016 2015 Dhr. H. Siegersma (gemeenteseccretaris) Omvang dienstverband in fte 1,00 1,00 Beloning 81.842 78.537 Beloning op termijn 14.810 €11.101 Onkosten €950 €776 Totaal 97.242 90.413 Mw. J. Oithof (griffier) Omvang dienstverband in fte 0,78 0,78 Beloning 42.886 €40.766 Beloning op termijn 8.077 5.994 Onkosten €73 €143 Totaal 51.036 €46.902 83 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 179