2. Binnen de projectgroep is er sprake van een breed draagvlak. 3. Voor elke inwoner wat wils, voor en door de inwoners 4. Gemeente stimuleert en faciliteert. Argumenten: 1.1 Omdat uw raad gaat over de besteding van de Algemene Reserve. Kanttekeningen: Niet van toepassing. Financiële toelichting: De verwachte uitgaven voor het project 'Gemeente Leeuwarden over en uit' bedragen totaal 53.000. In de programmabegroting 2017 is voor deze kosten geen budget opgenomen. De kosten hebben een incidenteel karakter en kunnen gedekt worden door middel van een eenmalige bijdrage ten laste van de Algemene reserve. Ahri-toezicht In artikel 21 van de Wet algemene regels herindeling (Wet Ahri) is een bijzonder toezichtcritium om te voorkomen dat een nieuwe herindelingsgemeente financieel nadeel ondervindt van besluiten van de op te heffen gemeenten. Dit instrumentarium geeft de provincie Fryslan de bevoegdheid om voor gemeenten die zijn betrokken bij een herindeling financiële besluiten aan te wijzen, die goedkeuring van de provincie behoeven. In de werkafspraken ten aanzien van de uitvoering van het Ahri-toezicht is afgesproken dat de raadsbesluiten met financiële gevolgen eerst worden voorgelegd aan de colleges van de gemeenten Littenseradiel en Leeuwarden. Vervolgens worden deze raadsbesluiten voorgelegd aan de provincie, incl. de standpunten ten aanzien van de genomen raadsbesluiten van de gemeenten Littenseradiel en Leeuwarden. Uitvoering afhandeling: Evaluatie: n.v.t. Conclusies Raad le behandeling: n.v.t. Bijlagen: Begrotingswijziging Ter inzage gelegde stukken: B&W-advies van 23 mei 2017 Bijlage Smart Camels Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester WIM EPPINGA drs. JOOP R.A. BOERTJENS

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 18