bij de aanbestedingvoor 2016 is een voordeel ontstaan. 32.000 Geen kosten mutaties in Geoweb als gevolg overgang naar GBI 9.000 Lagere kosten herinrichting schoolzone Samenwerkingsschool 7.000 Aanpassing geluidsscherm 'It Skil' nog niet uitgevoerd 10.000 Kosten overdracht grond Stienspaad te Stiens naar gemeente -3.000 6.210 500 Lagere kosten elektriciteitsverbruik openbare verlichting 15.000 Lagere kosten onderhoud openbare verlichting 30.000 Lagere kosten aankoop materialen/onderhoud bewegwijzering 3.000 6.221 100 Tegengaan afkalving watergang in Stiens -7.000 Kosten vandalisme brug Aide Leie (oud en nieuw viering) -2.000 Extra kosten opschonen bermsloten, incl. stortkosten -4.000 Bijdrage van Wetterskip in kosten van onderhoud hoofd- en secundaire wateren en verwijderen bagger in vijvers 24.000 6.221 110 Inspectie incl. onderhoudsrapport Bruggen, kades, duikers, etc. -9.000 De uitgevoerde investeringen in vervanging van kades leiden met ingang van 2017 tot kapitaallasten. Voordeel in 2016 bedraagt 20.000 6.722 100 De activiteit Riolering is een begrotingsneutrale post. Het saldo wordt in de voorziening Riolering gestort, dan wel aan deze voorziening onttrokken. Voor 2016 bedraagt de storting 60.000. Hieronder worden de grotere afwijkingen weergegeven: Lagere kosten voor elektriciteitsgebruik en telemetrie 9.000 Lagere kosten als gevolg van oplossen ad hoe situaties 17.000 Hogere kosten dienstverleningsovereenkomst met gemeente Leeuwarden 9.000 Lagere doorberekening kapitaallasten (nog uit te voeren investeringen) 75.000 De berekening van de mutatie met de voorziening Riolering is als volgt: Lasten product Riolering 633.403 Bij: compensabele Btw 110.000 kapitaallasten voorgenomen investeringen 75.497 kwijtscheldingen 33.398 218.895 Af: opbrengst rioolrechten 912.144 Dotatie 2016 88 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 184