Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/- 6.340.100 Verpachte gronden 33.376 6.340.200 Bosbouw 62.167 96.460 Overzicht afwijkingen in de doorbelastingen van apparaatslasten Functie Omschrijving functie Afwijking begroting /rekening Waarvan apparaats lasten Afwijking overige budgetten 310 Handel, ambacht en industrie 2.194 2.446 -252 311 Baten marktgeld -1.146 -1.146 330 Nutsbedrijven -131 -131 340 Agrarische productie en ontginning 95.544 62.232 33.312 Totalen 96.460 64.678 31.782 Toelichting op de (analyse van) afwijking in de overige budgetten groter dan 10.000 Bedrag +/- 6.340 100 Opbrengst verkoop groenstroken. De opbrengst is niet geraamd. In overeenstemming met de Nota reserves en voorzieningen 2016 wordt deze opbrengst niet meer gestort in de reserve Omvormen groen, maar komt ten gunste van het resultaat 2016 27.000 Hogere opbrengst verhuur grondstroken en optievergoedingen 3.000 6.340 200 De kosten voor onderhoud en aankoop (plant)materiaal blijven achter bij de begroting. 2.000 90 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 186