18 Programma: 6 Sportrecreatie en cultuur Portefeuillehouder: Mevr. R. v.d. Meulen-v.d. Ende Begroting Begroting Rekening Afwijking 2016 2016 2016 begroting/ Functie voor na wijziging rekening wijziging 530 Sport 1.035.795 1.113.586 1.069.617 43.969 531 Groene sportvelden en terreinen 160.504 160.504 135.692 24.813 540 Kunst 81.236 81.236 59.094 22.142 541 Musea 67.797 67.797 60.412 7.385 550 Natuurbescherming 1.498 1.498 1.367 131 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 895.342 895.342 789.372 105.970 580 Overige recreatieve voorzieningen 200.840 200.840 223.845 -23.005 Lasten 2.443.012 2.520.803 2.339.399 181.405 Begroting Begroting Rekening Afwijking 2016 2016 2016 begroting/ Functie voor na wijziging rekening wijziging 530 Sport 18.153 17.987 17.987 0 531 Groene sportvelden en terreinen 25.930 25.930 32.663 6.733 541 Musea 0 0 1.200 1.200 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 12.000 12.000 68.806 56.806 580 Overige recreatieve voorzieningen 97.684 97.684 89.254 -8.430 Baten 153.767 153.601 209.910 56.309 Gerealiseerd resultaat voor bestemming -2.289.245 -2.367.202 -2.129.489 237.714 Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 Gerealiseerd resultaat na bestemming -2.289.245 -2.367.202 -2.129.489 237.714 Incidenteel De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen: Omschrijving Lasten Baten Doorbetaling liquidatie uitkering Go-4-Sport aan BV Sport 8.000 Liquidatie uikering Go-4-Sport 8.000 Herinrichting Waling Dijkstrapark 4.000 Kosten omvormen groen 26.000 Extra begeleidingskosten MFC De Skalm 23.000 Bijdrage WW verplichtingen Stichting Welzijn Middelsee in verband met beëindiging exploitie van MFC De Skalm 10.000 93 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 189