Begrotingshistorie Tussentijdse bijstellingen Kapitaallasten renovatie sportveld en aanleg voet- en fiietspad spoorttracé Najaarsnotitie 2016 Resultaat 2016 Raadsbesluit Nr.begr.Wijz. Bedrag +/- 007 0 25.10.2016 019 -77.957 Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/- 6.530.100 Beleid en advies sport 35.874 6.530.200 Subsidiering sport 0 6.530.400 Sporthallen 9.093 6.530.500 Zwembad -2.298 6.530.600 Schoolsportdagen 1.300 6.531.100 Sportvelden 7.193 6.531.110 Sportvelden It Gryn 8.305 6.531.120 Sportvelden Uniawei 8.448 6.531.130 Sportvelden Aide Leie 4.178 6.531.140 Sportvelden Hijum -313 6.531.150 Sportvelden Britsum 2.291 6.531.160 Sportvelden Cornjum -3.640 6.531.200 Kaats- en ijsbanen 5.084 6.540.100 Algemeen kunstbeleid 14.116 6.540.200 Amateuristische kunstbeoefening -60 6.540.300 Bevordering Friese taal 8.086 6.541.100 Monumentenzorg 7.771 6.541.200 Documentatiecentrum 814 6.541.300 Overige cultuur en oudheidkunde 0 6.550.100 Natuurbescherming 131 6.560.100 Openbaar groen 53.212 6.560.300 Toeristische fiets- en wandelpaden 10.129 6.560.400 Kermissen 3.559 6.560.500 Dagrecreatieterreinen 146 6.560.600 Jachthavens 3.871 6.560.800 Bevordering recreatie en toerisme 91.857 6.580.100 Speelplaatsen 2.976 6.580.200 Lokale omroep -34 6.580.300 Multifunctioneel centrum "De Skalm" -34.377 237.714 Overzicht afwijkingen in de doorbelastingen van apparaatslasten Functie Omschrijving functie Afwijking begroting /rekening Waarvan apparaats lasten Afwijking overige kosten 530 Sport 43.969 39.994 3.975 531 Groene sportvelden en terreinen 31.546 23.415 8.131 540 Kunst 22.142 21.350 792 541 Musea 8.585 5.633 2.952 550 Natuurbescherming 131 363 -232 94 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 190