560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 162.776 132.840 29.936 580 Overige recreatieve voorzieningen -31.435 6.343 -37.778 Totalen 237.714 229.938 7.776 Toelichting op de (analyse van) bovenstaande afwijkingen groter dan 10.000 Bedrag+/- 6.530 100 In de Begroting 2016 was nog een bezuiniging met betrekking tot het energieverbuik opgenomen. Deze bezuiniging is gerealiseerd, maar het desbetreffende budget is niet aangepast. Deze aanpassing is in de Najaarsnotitie 2016 abusievelijk op de verkeerde activiteit verwerkt (zie ook 6.530.500). 30.000 In 2015 is samenwerking in Go-4-Sport beeïndigd. De gemeente Ferwerderadiel leverde de ambtelijke ondersteuning voor Go-4-Sport. In 2016 zijn hiervoor geen kosten gemaakt 4.000 6.530 500 Zie toelichting bij activiteit 6.530.100. Dit nadeel op de activiteit 'Zwembad' wordt grotendeels goedgemaakt door een lagere doorbelasting van de kosten van Sportcomplex 'It Gryn' 28.000). -30.000 6.560 100 Op deze activiteit zijn voor twee projecten kosten verantwoord welke worden gedekt middels een bijdrage uit een reserve: Herinrichting Waling Dijkstrapark (algemene reserve) -4.000 Omvormen groen (reserve omvormen openbaar groen) -26.000 Met Empatec is afgesproken dat er jaarlijks twee werkervaringsplekken beschikbaar zijn. In 2016 is hiervan geen gebruik gemaakt. Dit levert een voordeel op. 9.000 De aankoop van plantmateriaal, bestrijdingsmiddelen, graszaad en overige materialen is ruim binnen de beschikbare budgetten gebleven 12.000 Vooruitlopend op de herindeling per 1 januari 2018 zijn een aantal personeelsleden van de Buitendienst al overgegaan naar de gemeente Leeuwarden. Als gevolg hiervan zijn extra werkzaamheden uitbesteed. -36.000 6.580 300 In 2016 is het beheer van De Skalm overgegaan in andere handen. Dit heeft geleid tot extra kosten. -23.000 In 2015 is de exploitatie van De Skalm door SWM beëindigd. De raad heeft op 12 november 2015 besloten mee te betalen aan de WW verplichtingen voor de jaren 2015 t/m 2017 van medewerkers van SWM. De kosten voor 2016 bedragen totaal 9.504 en worden gedekt uit de algemene reserve (zie Programma 10). -10.000 95 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 191