19 Programma: 7 Sociaal domein Portefeuillehouder: Dhr. C. Vos Begroting Begroting Rekening Afwijking 2016 2016 2016 begroting/ Functie voor na wijziging rekening wijziging 510 Openbaar bibliotheekwerk 160.755 160.755 147.831 12.924 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 2.600 2.600 2.578 22 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies 3.329.085 3.425.041 3.520.446 -95.405 611 Sociale werkvoorziening 1.062.922 936.962 945.132 -8.170 614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 535.274 382.624 418.656 -36.032 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 0 0 0 0 621 Vreemdelingen 28.945 42.236 48.044 -5.808 622 Huishoudelijke verzorging 0 0 0 0 623 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet 252.890 255.325 230.337 24.988 630 Sociaal-cultureel werk 0 0 0 0 650 Kinderdagopvang 237.208 151.077 83.765 67.312 652 Voorzieningen gehandicapten 0 0 0 0 661 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo 174.737 97.362 76.168 21.194 662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo 934.408 863.874 893.694 -29.819 663 Opvang beschermd wonen Wmo 26.103 77.265 12.772 64.493 667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo 9.113 9.113 0 9.113 670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 784.958 733.946 614.260 119.686 671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd 428.935 718.115 742.277 -24.162 672 PGB Wmo en Jeugd 816.069 1.148.813 743.404 405.409 677 Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 1.465 1.465 0 1.465 682 Individuele voorzieningen Natura Jeugd 1.468.486 1.415.907 1.467.441 -51.534 683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd 353.637 298.087 186.595 111.492 687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd 1.627 1.627 0 1.627 714 Openbare gezondheidszorg 71.068 71.068 70.274 794 715 Centra voor Jeugd en Gezin (jeugdgezond heidszorg) 270.533 282.033 277.358 4.675 716 WMO van de Centra voor Jeugd en Gezin 0 0 0 0 Lasten 10.950.818 11.075.295 10.481.031 594.263 96 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 192