682 Individuele voorzieningen Natura Jeugd -51.534 8.137 -59.671 0 683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd 111.492 8.137 103.355 0 687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd 1.627 1.627 0 714 Openbare gezondheidszorg 794 11.229 -10.435 715 Centra voor Jeugd en Gezin (jeugdgezondheidszorg) 4.675 -10.189 14.864 716 WMO van de Centra voor Jeugd en Gezin 0 0 Totalen 799.384 62.094 445.836 291.454 Toelichting op de (analyse van) bovenstaande afwijkingen groter dan 10.000 Bedrag+/- 6.610 400 Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een hogere uikering ontvangen op basis van de Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (Wet BUIG). Dit voordeel is overigens weer doorbetaald aan de Dienst SoZaWe. 102.000 6.611 100 Aan de Gemeenschappelijke Regeling Fryslan Zuid-west wordt per geplaatste inwoner een vaste bijdrage betaald van 500. Hiervoor is een afzonderlijk budget in de begroting opgenomen. In 2016 is deze bijdrage echter betaald aan de Dienst SoZaWe, welke voor doorbetaling aan de GR heeft gezorgd. Zie nadeel in de kolom afrekening Dienst SZW. Per saldo bestaat er geen voor- of nadeel 21.000 6.614 200 In 2016 is geen beroep gedaan op de uitvoeringsregeling armoedebeleid. 8.000 6.614 300 Bij de bepaling van de hoogte van het budget voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen is rekening gehouden met het toegenomen gebruik van de mogelijkheid tot kwijtschelding. Het budget bleek ruim voldoende. 13.000 6.621 100 Lagere bijdrage aan Vluchtelingenwerk. De bijdrage is deels gebaseerd op de afrekening van Vluchtelingenwerk van het gerealiseerde aantal pre-vestigingen en coaching bij vestiging van statushouders. In Najaarsnotitie 2016 heeft een bijstelling van het budget plaatsgevonden. 4.000 Kosten coördinatie huisvestingstaakstelling (niet geraamd). -8.000 Hogere bijdrage van Centrale Opvang Asielzoeker (COA). Er heeft geen tussentijdse bijstelling van het budget plaatsgevonden, dit in tegenstelling tot het budget voor de bijdrage aan Vluchtelingenwerk. 45.000 6.650 100 Veiligheidsregio Fryslan voert de inspecties van de kinderopvanglocaties uit. Er wordt op basis van uitgevoerde inspectie afgerekend. Dit levert in 2016 een voordeel op. 7.000 In de begroting is een budget opgenomen voor een bijdrage voor het onderhoud van de buitenkant van opvanglocatie Feliswei 17a. In 2016 wordt in plaats van een onderhoudsbijdrage een huurvergoeding 100 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 196