ontvangen. Deze wordt verantwoord op Programma 4 Economische Zaken 6.650 200 Met ingang van 2016 is de financiering van de kinderopvang gewijzigd. Werd er tot 2016 een exploitatiebijdrage verstrekt aan de kinderopvangorganisatie, met ingang van 2016 ontvangt de uitvoerende partij een bijdrage voor de ouders die geen aanspraak kunnen maken op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.Dit heeft een gunstig effect voor de gemeente. 6.662 100 In 2016 is het regionaal budget voor ambulante begeleiding Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (MOVO) verdeeld over de Friese gemeente. Als gevolg hiervan heeft de gemeente Leeuwarderadeel een bijdrage ontvangen. De bijdrage is doorbetaald aan de Dienst SoZaWe, dit op basis van de herziene begroting 2016 van de Dienst. In de begroting 2016 van de gemeente is geen rekening gehouden met deze bijdrage. 6.670 100 In 2016 is het budget voor de uitvoering van het maatschappelijk werk tweemaal verhoogd. Naast een verhoging voor een nagekomen nota over 2015 26.265) is het budget 2016 ook verhoogd met 5.000 in verband met verwachte hogere kosten. De werkelijk kosten vallen lager uit. Niet besteed deel budget zorgvernieuwingsprojecten GGZ. Op dit budget zijn de subsidies voor de Stichting 'Aanzet' en de Voedselbank verantwoord. 6.670 600 Het Jongerenparlement heeft zichzelf een aantal jaren geleden opgeheven. Het banksaldo is in 2016 overgemaakt aan de gemeente Leeuwarderadeel 6.670 700 Veiligheidsregio Frylan voert het aanvullend pakket voor de JGZ uit. Er is op basis van geleverde prestaties afgerekend. 6.671 100 Het budget voor inhuur peroneel is in 2016 overschreden. Dit is met name veroorzaakt door de kosten voor het wegwerken van achterstanden van herindicaties. De gemeenteraad heeft hiervoor in de vergadering van 10-12-2015 een bedrag van 85.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is niet vertaald in de begroting 2016. Het onderhoud van de ICT is duurder dan geraamd Er is in 2016 geen subsidie uitgekeerd voor cli├źntondersteuning. De subsidie over 2015 is afgerekend. Het totale voordeel bedraagt De huurkosten zijn hoger. In verband met de centrale toegang wordt meer ruimte in De Skalm gehuurd 6.714 200 Op 13 juli 2016 heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslan ingestemd met een begrotingswijziging. Als gevolg van deze wijziging is de bijdrage van de deelnemende gemeenten verhoogd. De afrekening 2015 van Veiligheidsregio Fryslan is voordelig. 6.715 100 In de begroting 2016 is budget opgenomen voor een bijdrage aan Centrum Jeugd en Gezin. Van dit budget is geen gebruik gemaakt. De afrekening 2015 van Veiligheidsregio Fryslan is voordelig. Resultaat Sociaal Domein Resultaat uitvoering sociaal domein door de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan Toename apparaatslasten Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid -3.000 35.000 51.000 10.000 2.000 2.000 2.000 -17.000 -6.000 15.000 -5.000 -13.000 3.000 5.000 12.000 562.000 101 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 197