Noardwest Fryslan als gevolg invoering sociaal domein -261.000 Saldo structurele budgetten van het Sociaal Domein (incl. Gebiedsteam en excl. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan) 73.000 Decentralisatieuitkering huishoudelijk hulp (onderdeel van algemene uitkering en doorbetaald aan de Dienst) 199.000 Positief resultaat uitvoering in 2016 van het sociaal domein (Bedrag toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Zie progr. 10) 573.000 102 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 198