lm Leeuwarderadeel 3TM ■GEMEENTE 9 Nr. 2017/19 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 23 mei 2017; BESLUIT: 1. Incidenteel een éénmalig bedrag ter beschikking te stellen ter grootte van 53.000 ten behoeve van het opstellen van een jubileumboek, het laten plaatsvinden van een afsluitend vuurwerk op 31 december 2017 en het oprichten van een gedenkteken. 2. De incidentele kosten te dekken door middel van een bijdrage uit de Algemene reserve. 3. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbar? vergadering van 22 juni 2017

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 19