Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Overzicht afwijkingen in de doorbelastingen van apparaatslasten Bedrag +/- Functie Omschrijving functie Afwijking begroting /rekening Waarvan apparaats lasten Afwijking overige budgetten 721 Afvalverwijdering en -verwijdering 8.802 46.359 -37.557 723 Milieubeheer -11.285 -20.715 9.430 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 15.107 0 15.107 Totalen 12.624 25.644 -13.020 Toelichting op de (analyse van) bovenstaande afwijkingen groter dan 10.000 Bedrag +/- 6.721 100 De activiteit 'Afvalverwerking en -verwijdering is een begrotingsneutrale post. Het saldo wordt in de voorziening Afvalstoffenheffing gestort, dan wel aan deze voorziening onttrokken. Voor 2016 bedraagt de totale storting 71.000. Ten opzichte van de begrote storting bedraagt de overschrijding: Hieronder worden de overige grotere afwijkingen weergegeven: -39.000 Hogere kosten inhuur Empatec -9.000 De inzameling van de diverse afvalsoorten en de nascheiding van kunststof en drankenkartons is binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd. 6.000 De totale vergoeding voor zwerfafval, glas, oud papier, kunststof etc. is hoger dan geraamd. Met name de prijs voor oud papier is in 2016 gestegen. 6.000 De berekening van de mutatie met de voorziening Afvaistoffheffing is als volgt: Lasten product afvalverwijdering en - verwerking 1.023.403 Bij: compensabele Btw kwijtscheldingen Af: baten afvalinzameling Afvalstoffenheffing 189.220 42.102 231.322 159.820 1.165.447 1.325.267 Dotatie 2016 70.542 6.725 100 De meeropbrengst afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 15.000 104 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 200