Resultaat 2016 Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: 6.810.100 Bestemmings- en structuurplannen 6.820.100 Volkshuisvestingsbeleid 6.821.100 Dorpsvernieuwing 6.822.100 Bouw-woning- en welstandstoezicht 6.822.300 Woonwagenschap 6.822.500 Overige volkshuisvestingsaangelegenheden 6.823.100 Leges bouwvergunningen 6.830.100 Bouwgrondexploitatie 6.830.201 Bedrijventerrein Middelsee II 6.830.221 Stiens Oost (Aldlan fase II) 6.830.301 Finkum 6.830.401 Oude Leije Noord Overzicht afwijkingen in de doorbelastingen van apparaatslasten Bedrag+/- -42.283 37.197 -713 81.433 0 9.335 5.015 -24.442 0 20.690 0 0_ 86.233 Functie Omschrijving functie Afwijking begroting /rekening Waarvan apparaats lasten Afwijking overige kosten 810 Ruimtelijke ordening -42.283 -54.404 12.121 820 Woningexploitatie woningbouw 37.197 29.374 7.823 821 Stads- en dorpsvernieuwing -713 718 -1.431 822 Overige volkshuisvesting 95.784 53.320 42.464 830 Bouwgrondexploitatie -3.752 -6.722 2.970 Totalen 86.233 22.286 63.947 Toelichting op de (analyse van) bovenstaande afwijkingen groter dan 10.000 6.810 100 6.822 100 Lagere kosten bouwrijpmaken van 10 kavels (inbreidingslocaties) Alle bestemmingsplannen zijn geactualiseerd. Als gevolg hiervan zijn de algemene kosten voor bestemmingsplannen (incl. advertentiekosten) zijn lager dan geraamd. Met ingang van 2016 zijn de werkzaamheden van het voormalig Handhavingsbureau overgegaan naar de gemeente Leeuwarden met als gevolg lagere kosten. In 2016 was geen aanleiding voor de inhuur van deskundigen. Opbrengst gemeentelijke leges is hoger dan geraamd. De leges omgevingsvergunningen blijven achter bij de raming (-€ 4.000). Daar tegenover staat een niet geraamde opbrengst voor leges voor planologische procedures en principeverzoeken 9.000). Bedrag+/- 3.000 8.000 26.000 7.000 5.000 106 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 202