22 Programma: 10 Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder: dhr. J.R.A. Boertjens Functie 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijk aan 1 jaar 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 940 Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 960 Saldo van kostenplaatsen 981 Mutaties reserves in verband met toets deelfonds sociaal domein 990 Resultaat van de rekening van baten en lasten Lasten Begroting 2016 voor wijziging Begroting 2016 na wijziging Rekening 2016 Afwijking begroting/ rekening 0 5.411 0 5.411 0 9.754 0 -4.343 0 59.813 240.782 0 141.186 196.283 0 1.240.179 81.761 0 -1.098.993 114.523 33.738 -356 105.871 180.875 207.231 870.898 -101.361 -690.023 0 0 0 0 159.920 159.920 0 159.920 499.308 789.546 2.409.823 -1.620.277 Functie 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijk aan 1 jaar 921 Uitkeringen gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 935 Baten forensenbelasting 937 Baten hondenbelasting 939 Baten precariobelasting 940 Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 960 Saldo van kostenplaatsen Baten Gerealiseerd resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Begroting 2016 voor wijziging Begroting 2016 na wijziging Rekening 2016 Afwijking begroting/ rekening 0 102.792 0 467.792 0 485.574 0 17.782 216.105 8.744.906 0 0 155.105 9.197.652 0 0 168.989 9.245.916 980.197 150 13.884 48.264 980.197 150 142.700 142.700 138.445 -4.255 1.715.000 2.800 53.250 650 1.715.000 2.800 53.250 650 1.739.792 2.841 52.776 623 24.792 41 -474 -27 0 25.000 1.326 0 1.326 0 11.003.203 11.734.949 12.816.629 1.081.680 10.503.895 10.945.403 10.406.806 -538.598 185.028 188.331 922.086 733.755 107 -143 O O

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 203