f Onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming 43.231 903.202 1.149.699 246.497 10.362.098 11.660.274 10.634.418 -1.025.856 Incidenteel De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen: Omschrijving Verkoop aandelen Enexis Holding N.V. Uittredingsvergoeding Dienst SoZaWe NW Fryslan Bijdrage gemeente Leeuwarden in de uittredingsvergoeding Vrijval voorziening verkoop vennootschap Frictiekosten als gevolg van herindeling per 1 januari 2018 Afrekening kosten Migratie ICT Middelsee Afwikkeling ICT Migratie naar Leeuwarden Stortingen in - en onttrekkingen aan reserves Begroti ngshistorie Tussentijdse bijstellingen Raadsbesluit Formatie gebiedsteam Geluidswal "It Skil" te Stiens Coördinator gebiedsteams Noard West Fryslan Financiering voet-fietspad op spoortracé Stiens Jelsum Administratieve wijziging: Structurele gevolgen Najaarsnotitie 2015 Kapitaallasten renovatie sportveld en aanleg voet- en fiietspad spoorttracé Samenwerking belastingen met Leeuwarden Inrichting schoolzone voor samenwerkingsschool Britsum Voorjaarsnotitie 2016 19.05.2016 Eksperimenteare yn it sosjaal domein Hogere bijdrage Veiligheidsregio Herziene begr 2016 Dienst v4 10.12.2015 Herz begroting 2016 Dienst v4 bijstandsuitkeringen Voorjaarsnotitie 2016 aanvulling 09.06.2016 Afrekening jaarrekening 2015 Dienst SoZaWe 08.09.2016 Najaarsnotitie 2016 25.10.2016 Tegenboeken BWN 216-015 Tegenboeken BWN 2016-016 Corr budget op F981. Naar F980 Adm. wijziging overboeken doorbelasting van F980 29.03.2017 Naar F960 Lasten 975.000 249.000 28.000 16.000 600.000 Nr.begr.Wijz. 001 002 003 005 006 007 008 009 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 023 024 Baten 365.000 975.000 9.000 1.016.000 Bedrag +/- 126.460 10.000 15.576 125.000 -19.861 0 -2.634 17.700 163.781 35.000 21.000 -28.128 63.596 459.173 44.909 302.072 28.128 -63.596 0 0 Resultaat 2016 Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: 6.911.100 Toerekeningsverschil financieringskosten 6.913.100 Overige financiële middelen Bedrag +/- 0 13.439 108 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 204