Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/- gestarte ICT Migratie naar de gemeente Leeuwarden, ook de frictiekosten in verband met de aanstaande herindeling met de gemeente Leeuwarden verantwoord. De afrekening van de ICT Migratie wordt gedekt middels een bijdrage uit de Algemene Reserve. De kosten bedragen voor: ICT Migratie naar gemeente Leeuwarden -16.000 Frictiekosten 2016 -249.000 Niet benut budget Onvoorzien incidenteel en structureel 121.000 Uittreding Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid NW Fryslan Deloitte heeft in naar aanleiding van de uittreding uit de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan een berekening gemaakt van een eenmalige de bijdrage in apparaatslasten van de Dienst. Deze bijdrage bedraagt totaal 975.000. De gemeente Leeuwarden heeft bevestigd de bijdrage voor haar rekening te nemen. Naar aanleiding hiervan is in de jaarrekening 2016 een schuld aan de Dienst en een vordering op de gemeente Leeuwarden opgenomen, beide voor een bedrag van 975.000. 6.930 100 Niet besteed budget voor overige kosten. 25.000 Hogere kosten inzet externe deskundigen voor het beheer van de WOZ-bestanden. -1.000 6.932 100 De opbrengst OZB-eigenaren is hoger dan geraamd. 25.000 6.940 100 Kosten controle hondenbelasting. -4.000 Hogere kosten uitvoering belastingen door gemeente Leeuwarden. In de gewijzigde begroting 2016 zijn budgetten (uitvoeringsbudget, doorbelastingen, etc.). De gerealiseerde kosten zijn bruto verantwoord. Zie ook de tabel 'Overzicht afwijkingen in de doorbelastingen van apparaatslasten'. Op Functie 930 Uitvoeringen Wet WOZ is voor apparaatslasten een voordeel van 91.121 gerealiseerd. Dit voordeel is ontstaan door de uitvoering van belastingen door de gemeente Leeuwarden. -57.000 De voorziening dubieuze belastingdebiteuren is aangevuld -26.000 6.960 100 In de Voorjaarsnotitie 2016 is rekening gehouden met een stelpost voor salarisstijging als gevolg van de nieuwe cao voor gemeente ambtenaren (ingangsdatum nieuw cao 1 april 2016). Op deze stelpost zijn geen loonkosten geboekt als gevolg van de nieuwe CAO. 68.000 Op de Programma's 1 t/m 10 zijn de volgende afwijkingen in de doorbelasting van apparaatslasten vermeld: Prog. Omschrijving programma Saldo kostenpla ats 1 Burger en bestuur -133.000 2 Integrale veiligheid 33.000 3 Beheer openbare ruimte 144.000 4 Lokale economie 65.000 5 Onderwijs 38.000 6 Sport, recreatie en cultuur 230.000 110 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 206