O Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:Bed rag +/- 7 Sociaal domein 62.000 8 Milieu en afval 26.000 9 Wonen 22.000 10 Algemene dekkingsmiddelen 98.000 Totaal voordelig 585.000 De volgende doorbelastingen van kostenplaatsen worden gedekt door middel van onttrekkingen aan reserves: Omschrijving Bedrag Afrekening ICT Middelsee (Alg. reserve) 28.000 Kosten Basiskaarten Grootschalige Topografie (Alg. reserve) 43.000 Kosten Programma 'Beter' (Alg. reserve) 1.000 Opleidingskosten (reserve Loopbaan-trajecten) 22.000 Afrekening sloopkosten opslagplaats Truerderdyk (Alg. reserve) 11.000 Totaal 105.000 Het nadeel ten opzichte van de begroting op functie 960 'Saldo van kostenplaatsen' bedraagt totaal 690.000. Na aftrek van doorbelastingen met dekking uit reserves resteert een nadelig saldo van 585.000. Dit nadeel wordt gecompenseerd door de voordelen op de doorbelasting op de Programma's 1 t/m 10. 111 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 207