113 -143 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ACTIVA (bedragen x €1.000) Vaste activa Immateriële vaste activa 21 22 Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Investeringen met economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 16.152 16.368 9.843 10.127 4.311 1.998 4.220 2.021 Financiële voste activa Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen 264 421 330 565 Leningen aan: Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen 157 235 Totaal vaste activa 16.594 16.955 Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen: Niet in exploitatie genomen bouwgronden 798 798 668 333 Onderhanden werk: Bouwgronden in exploitatie -335 Overige complexen Uitzettingen met rentetypische looptijd 1 jaar 4.110 3.449 Vorderingen op openbare lichamen 3.559 1.313 Uitzettingen in 's Rijks schatkist 300 300 Overige vorderingen 252 1.836 Uquide middelen 774 2 Overlopende activa 17 0 Totaal vlottende activa 5.699 3.784 Totaal activa 22.293 20.739

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 209