2016 2015 114 -143 PASSIVA Voste financieringsmiddelen Eigen vermogen 4.786 4.453 Algemene reserve 2.433 2.483 Overige Bestemmingsreserves 1.792 1.792 Rekeningresultaat voor bestemming 561 179 Voorzieningen 2.432 1.670 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 470 363 Egalisatievoorzieningen 1.963 1.307 Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar 11.318 12.232 Onderhandse leningen 11.090 11.972 Overige binnenlandse instellingen 228 260 Totaal vaste passiva18.53618.355 Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd 1 jaar 3.500 2.050 Banksaldi 0 469 Overige schulden 3.500 1.582 Overlopende passiva 257 334 Totaal vlottende passiva3.7572.384 Totaal passiva 22.293 20.739 Waarborgen en garanties 17.911 17.911

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 210