Overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten. Voorzieningen Onder de voorzieningen zijn opgenomen, de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Vaste schulden Onder vaste schulden zijn begrepen schulden met een oorspronkelijke looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De posten opgenomen onder vlottende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Grondslagen voor resultaatbepaling De kosten worden bepaald met inachtneming van de hierboven vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte toekomstige levensduur. Indien in de loop van het jaar een actief in gebruik wordt genomen, wordt er vanaf 1 januari daarop volgend (tijdsevenredig) afschrijving berekend. Over de boekwaarde per 1 januari wordt een vol jaar rente geboekt overeenkomstig het begrote percentage (omslagrente). Grondslag voor de waardering en bepaling van de baten en lasten. In de rekening worden zowel de baten als de lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in de begroting. De baten en de lasten worden toegerekend aan het jaar, waarop zij betrekking hebben. 117 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 212