TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (bedragen x 1.000) VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Boekwaarde per 31-12-2016 Boekwaarde Per 01-01-2016 Bijdragen aan activa in eigendom van derden 21 22 Totaal 21 22 Conform art. 43 BBV worden de bijdragen aan activa in eigendom van derden met ingang van 2016 verantwoord onder de immateriële vaste activa. Boekwaarde 01-01-2016 Investe ringen Afwaar dering Afschrij vingen Boekwaarde 31-12-2016 Bijdrage aan activa in eigendom van derden 22 1 21 Totaal 22 0 0 1 21 De bijdrage aan activa in eigendom van derden betreft een bijdrage aan de Stichting DBF voor de uitbouw van Dorpscafé te Aide Leie. Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Boekwaarde per 31-12-2016 Boekwaarde Per 01-01-2016 Investeringen met een economisch nut 9.843 10.127 Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 4.311 4.220 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschap pelijk nut 1.998 2.021 Totaal 16.152 16.368 118 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 213