Verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven: Boekwaarde Investe Desinves Afschrij Boekwaarde 01-01-2016 ringen teringen vingen 31-12-2016 Rioleringen 4.220 239 148 4.311 Totaal 4.220 239 148 4.311 De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen zijn: Restant kredieten Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014 Verbetermaatregelen 2015 Afkoppelen riolering It Heechhöf Vrijverval rioleringen 2015 Nieuwbouw rioolgemaal Canterstins Verbetermaatregelen 2016 Reparaties 2016 i.h.k. van GRP2015-2018 Totaal 130.721 25.906 34.975 34.435 13.395 239.432 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: Boekwaarde Boekwaarde per 31-12-2016 per 01-01-2016 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.998 2.021 Totaal 1.998 2.021 Verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut: Boekwaarde 01-01-2016 Investe ringen Bijdragen van derden Afschrij vingen Boekwaarde 31-12-2016 Grond-, weg- en waterbouw kundige werken 2.021 312 179 156 1.998 Totaal 2.021 312 179 156 1.998 De investering in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn: Aanleg van het fiets-/voetpad op het voormalig spoortracé Stiens - Jelsum 233.891 Vervangen damwand in de haven van Aide Leie 78.360 Totaal 312.251 In 2016 ontvangen bijdragen van derden voor investeringsprojecten zijn: Project Varen naar Stiens - Provincie Friesland afrekening subsidie - Project Fiets-/voetpad voormalig spoortracé Provincie Fryslan Totaal -€ 1.607 180.424 178.817 120 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 215