VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Boekwaarde Boekwaarde per 31-12-2016 per 01-01-2016 Grond- en hulpstoffen: - Bouwgrond in exploitatie 797.865 668.308 Onderhanden werk: - Werkzaamheden Noordelijke Elfstedenvaarroute (NER) 0 -335.414 Totaal 797.865 332.894 De voorraden van het Grondbedrijf worden nader toegelicht bij het onderdeel grondexploitatie. Noordelijke Elfstedenvaarroute (NER): de gemeente Leeuwarderadeel is penvoerder van dit project. De aanleg van het project is in 2013 voltooid, de voorlopige financiële afwikkeling met de deelnemende partijen heeft plaatsgevonden. Het ultimo 2016 resterende saldo is opgenomen onder de kortlopende schulden. Bouwgrond in exploitatie Het complex Steenslan is het enige complex in exploitatie. Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen: een rentepercentage van 2,35%; de kostenindexatie bedraagt 2,00%; de opbrengstenindexatie bedraagt 2,00%; de geplande afzet is gebaseerd op basis van 8 kavels per jaar. Op basis van het gemotiveerde besluit van de raad van 21-01-2016 kent de grondexploitatie van Steenslan een looptijd langer dan de voorgeschreven maximale looptijd van tien jaar. Eventuele risico's zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen in het jaarverslag. 122 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 217