Omschrijving bestemmingsplan Lasten baten Lasten baten Lasten baten t/m 2015 2016 t/m 2016 Stiens Oost Voorbereiding 0,00 103.725,62 103.725,62 Verwervingskosten 641.670,00 641.670,00 Bouwrijpmaken 0,00 19.425,00 19.425,00 Rente en algemene kosten 22.219,68 12.042,54 34.262,22 Komuitleg 663.889,68 135.193,16 799.082,84 0 pti e ve rgoe d i nge n 0,00 Grondverkopen 0,00 0,00 Huren/Pachten 0,00 1.218,00 1.218,00 663.889,68 133.975,16 797.864,84 Hiim Verwerving 3.596,21 3.596,21 Bouwrijpmaken 0,00 0,00 Rente en algemene kosten 821,50 13,25 834,75 4.417,71 13,25 4.430,96 Optievergoedingen Grondverkopen 4.430,96 4.430,96 4.417,71 -4.417,71 0,00 Totalen 668.307,39 129.557,45 797.864,84 Afwikkeling Hijum Als gevolg van een wijziging in het BBV mogen met ingang van 2016 grondexploitaties verantwoord onder de 'Niet in exploitatie genomen gronden' (NIEGG) maximaal een jaar onder de voorraden worden verantwoord. Criterium hierbij is dat er binnen een termijn van één jaar uitzicht moet zijn op het in exploitatie nemen van de betreffende grondexploitatie. Dat is bij de gronden in Hijum niet het geval. Als gevolg hiervan is de boekwaarde van deze grond in 2016 overgeheveld naar de materiële vaste activa. 124 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 219