Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar In de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder: Betreffende de openstaande belastingen over 2014 t/m 2016 is een voorziening ad 28.000 opgenomen wegens oninbaarheid. Het saldo ultimo 2016 van de 'vorderingen op openbare lichamen' is toegenomen ten opzichte van het saldo ultimo 2015. Dit wordt veroorzaakt door de bijdrage van de gemeente Leeuwarden in de kosten van de uittreding uit de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan. Deze incidente vordering op de gemeente Leeuwarden van totaal 975.000 is ultimo 2016 onder de 'vorderingen op openbare' lichamen verantwoord. Het saldo ultimo 2016 van de 'overige vorderingen NER' is ten opzichte van het saldo ultimo 2015 toegenomen met ruim 300.000. In het kader van de afwikkeling van het project Noordelijke Elfstedenvaarroute heeft de provincie Fryslan nog een bijdrage gedaan van 331.000. Deze bijdrage maakt ultimo 2016 onderdeel uit van het saldo van 'overige vorderingen NER'. Op grond van het Besluit van 16 juli 2014, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dient gerapporteerd te worden over: a. het drempelbedrag voor het begrotingsjaar bij het verplicht schatkistbankieren; en b. voor ieder kwartaal van dat jaar het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, 4e lid van de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten 's Rijks schatkist is aangehouden. Het volgende overzicht geeft die informatie: 125 -143 Boekwaarde Voorziening Balanswaarde Balanswaarde 31-12-2016 oninbaarheid 31-12-2016 01-01-2016 Vorderingen op openbare lichamen 3.415 3.415 3.049 Uitzettingen in 's Rijks schatkist 300 300 300 Overige vorderingen: Overige vorderingen NER 344 344 37 Belastingdebiteuren 80 28 52 63 Totaal 4.139 28 4.111 3.449 Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x 1000) Verslagjaar (1) Drempelbedrag 250 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 (2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist 0 8 aangehouden middelen 363 271 (3a) (1) (2) Ruimte onder het drempelbedrag 250 242 - - (3b) (2) (1) Overschrijding van het drempelbedrag 113 21 (1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a) Begrotingstotaal verslagjaar 22.000 (4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 22.000 miljoen

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 220