Het deel van het begrotingstotaal (4c) dat de 500 miljoen te boven gaat Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: De 'Nog te ontvangen bedragen' hebben betrekking op creditfacturen van leveranciers. 126 -143 (1) (4b)*0,0075 (4c)*0,002 met een minimum van Drempelbedrag 250 €250.000 (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Som van de per dag buiten 's (5a) Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 707 33.425 24.898 (5b) Dagen in het kwartaal 91 91 92 92 Kwartaalcijfer op dagbasis buiten (2)-(5a)/(5b) 's Rijks schatkist aangehouden middelen 8 363 271 Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2016 01-01-2016 Kas Financiën 0 0 NL65 BNGH 0285 0048 75 gemeente algemeen 515 0 NL gemeente belastingen 9 0 NL32 BNGH 0285 1404 93 t.n.v. NER 250 2 Totaal 774 2 Overlopende activa Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2016 01-01-2016 Nog te ontvangen bedragen 17 0 Totaal 17 0

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 221