VASTE PASSIVA Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: Het verloop in 2016 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven: In de raadsvergadering van 27 oktober 2016 is de Nota Reserves en Voorzieningen 2016 vastgesteld. De mutaties in de reserves zijn geautoriseerd op basis van deze nota, de primitieve begroting en afzonderlijke raadsbesluiten. Algemene reserve Tot 2016 bestond de algemene reserve een drietal onderdelen: 1. buffergedeelte: de hoogte per 1 januari bedraagt 678.467; 2. dekkingsdeel: dit deel kent een saldo per 1 januari van 1.804.000. 127 -143 Boekwaarde Boekwaarde per 31-12-2016 per 01-01-2016 Algemene Reserve 2.433 2.483 Bestemmingsreserves 1.792 1.792 Gerealiseerde resultaat 561 0 Totaal 4.786 4.326 Boek Toevoe Onttrek Bestemming Boek waarde gingen king resultaat waarde 01-01-2016 t.l.v. t.g.v. boekjaar 31-12-2016 Naam reserve exploitatie exploitatie 2015 Algemene Reserve: 2.482 133 361 179 2.433 2.482 133 361 179 2.433 Overige bestemmingsreserves: Onderhoud wegen 393 190 583 Onderhoud Bruggen/havens/kades 199 199 0 Volkshuisvesting 41 41 Omvormen openbaar groen 137 97 40 Onderhoud dorpshuizen 19 19 0 Dorpenfonds 37 4 33 Bouwgrondexploitatie 65 1 66 Komuitleg (grondexploitatie) 132 16 125 23 Uitvoering Toeristische Recreatieve Visie 15 15 0 Loopbaanbudget 75 1 22 53 Sociaal Domein 583 576 259 900 Buurtsportcoaches 16 8 8 Onderhoud kerktorens 28 4 32 Culturele activiteiten 13 1 14 Manifest Verkeersveiligheid 2 2 0 Openbare verlichting 37 37 0 1.792 789 788 0 1.792 Totaal Reserves 4.274 922 1.149 179 4.225

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 222