3. vrij deel: stand per 1 januari nihil. In de Nota Reserves en Voorzieningen 2016 is deze opdeling losgelaten. De volgende toevoegingen hebben in het jaar 2016 plaatsgevonden: Omschrijving Raadsbesluit Raming Realisatie Bespaarde rente 05-11-2015 32.000 6.784 Rekeningresultaat 2015 30-06-2016 178.755 178.755 Saldo bestemmingsreserve Omvormen Groen 67.326 Saldo bestemmingsreserve Verkeersmanifest 2.906 Saldo bestemmingsreserve Dorpshuizen 18.729 Saldo bestemmingsreserve Openbare verlichting 37.140 Totaal 210.755 311.640 De volgende onttrekkingen hebben in het jaar 2016 plaatsgevonden: Omschrijving Raadsbesluit Raming Realisatie Vorming Voorziening Onderhoud bruggen/havens/kades 19-05-2016 250.000 250.000 Migratie ICT naar Leeuwarden 29-01-2015 53.561 16.493 Ontvlechting ICT Middelsee 21-05-2015 19.028 19.028 Sloopkosten loodsen Truerderdyk 11-06-2015 10.000 10.000 Inrichting schoolzone Samenwerkingsschool 21-04-2016 17.700 10.226 Aanschaf Basisregistratie Grootschalige Topografie 27-10-2016 51.459 42.502 Kosten programma BETER 27-10-2016 84.389 1.244 Kosten UWV ex-werknemers SWM (expl. de Skalm) 12-11-2015 42.909 11.723 Totaal 529.046 361.216 Overige bestemmingsreserves Algemeen In 2016 is rente aan de bestemmingsreserves toegevoegd. De rentetoevoeging bedraagt 1% van de boekwaarde op 1 januari 2016. De toevoeving heeft alleen plaatsgevonden aan bestemmingsreserves die op basis van de Nota reserves en voorzieningen 2016 niet zijn opgeheven. De toegevoegde rente bedraagt totaal 13.655 Op basis van de Nota reserves en voorzieningen 2016 zijn een aantal bestemmingsreserves opgeheven. In het volgende overzicht zijn de opgeheven bestemmingsreserves vermeld: Naam bestemmingsreserve Saldo 01-01-2016 Saldo naar Bedrag toevoeging Omvormen groen 137.205 Algemene reserve 67.326 Manifest verkeersveiligheid 2.906 Idem 2.906 Openbare verlichting 37.140 Idem 37.140 Dorpshuizen 18.729 Idem 18.729 Toeristisch recreatieve visie 14.897 Reserve Komuitleg 14.897 Het saldo van de bestemmingsreserve Omvormen openbaar groen bedraagt ultimo 2016 40.000. Dit bedrag is bestemd voor dekking van de laatste kosten voor het omvormen van openbaar groen 30.000) en de realisatie van verbeteringen aan de geluidswal 'It Skil' (raad 11-02-2016 10.000). Het vrijgevallen bedrag van de bestemmingsreserve Omvormen openbaar groen bedraagt 97.205. Dit is 29.879 hoger dan het bedrag dat uiteindelijk in in de Algemene reserve is gestort. Het verschil 128 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 223