Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt: Boekwaarde per 31-12-2016 Boekwaarde per 01-01-2016 Onderhandse leningen: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 8.590 9.472 Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, sub a, Wetfido 2.500 2.500 Overige binnenlandse sectoren 228 260 Totaal 11.318 12.232 De schuld opgenomen onder 'Overige binnenlandse sectoren' betreft de totale jaarlijkse verplichting voor de jaren 2017 t/m 2024 uit de aankoop van het voormalige gebouw van de Bibliotheek. In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2016: Saldo 01-01-2016 Opname/ storting Aflossingen Saldo 31-12-2016 Onderhandse leningen 11.972 882 11.090 Totaal 11.972 0 882 11.090 De totale rentelast voor het jaar 2016 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt 362.357. VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Boekwaarde Per 31-12-2016 Boekwaarde Per 01-01-2016 Netto-vlottende schulden met looptijd korter dan één jaar 3.464 2.050 Overlopende passiva 349 334 Totaal 3.813 2.384 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: Boekwaarde per 31-12-2016 Boekwaarde per 01-01-2016 Banksaldo BNG Bank: NL65BNGH0285004875 0 469 Overige schulden gemeente 2.861 1.580 Overige schulden NER 603 1 Totaal 3.464 2.050 De overige schulden hebben onder andere betrekking op facturen c.q. afrekeningen die na 31-12- 2016 zijn geboekt en betaald, maar die betrekking hebben op het dienstjaar 2016. Per ultimo le kwartaal 2016 zijn deze nagenoeg allemaal betaald. Onder de overige schulden is ook de verplichting van 975.000 aan de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan opgenomen als gevolg van de voorgenomen uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling per 31 december 2017. 132 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 227