Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: Boekwaarde per 31-12-2016 Boekwaarde per 01-01-2016 Vooruitontvangen bedragen ten bate van volgend dienstjaar 3 13 Transitorische rente langlopende geldleningen 221 247 Voorziening op vordering op Verkoop Vennootschap B.V. 0 9 Verplichting uit aankoop gebouw bibliotheek te Stiens 33 65 NER: nog te maken kosten i.v.m. afronding project 19 0 Totaal 276 334 Het verloop in 2016 van de vooruitontvangen bedragen ten bate van volgend dienstjaar is als volgt: Saldo 01-01-2016 Ontvangen In 2016 Besteed In 2016 Saldo 31-12-2016 Prov. Fryslan: subsidie Manifest Verkeersveiligheid Fryslan 0 4.088 1.477 2.611 Totaal 0 4.088 1.477 2.611 Een deel van de jaarlijkse rente voor langlopende leningen wordt in een andere boekjaar betaald dan het boekjaar waar deze rente betrekking op heeft. Deze Transitorische rente langlopende leningen' betreft dan ook de nog te betalen rente over de periode vanaf de laatste rentebetaaldatum tot en met 31 december van het boekjaar. De Verplichting uit de aankoop gebouw bibliotheek te Stiens' betreft de verplichting voor 2017. In 2016 is het project Noordelijke Elfstedenvaarroute (NER) financieel afgewikkeld. Het saldo per ultimo 2016 heeft betrekking op de nog te verwachten kosten in 2017. Eind 2017 volgt een finale afrekening met de deelnemende gemeenten en de provincie Fryslan. Waarborgen en garanties Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van geldlening gespecificeerd worden: 133 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 228