De Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat garant voor de betaling van rente en aflossing van de leningen aan woningbouwcorporaties de zogenaamde Toegelaten Instellingen. Het betreft hier (her)financiering van woningbouwprojecten in de gemeente Leeuwarderadeel. Het Rijk en de gemeenten fungeren ieder voor 50% als achtervang in de tekorten van het WSW. De Nationale Hypotheekgaranties (NHG) staat garant voor de uitstaande hypothecaire geldleningen. Niet in de balans opgenomen verplichtingen We hebben met de OCE Canongroep een huurovereenkomst voor het gebruik van multifunctionele afdrukapparatuur. Deze overeenkomst loopt tot 31 maart 2017. Aan huur is op jaarbasis 9.667 verschuldigd. Daar bovenop komen de verbruikskosten. Met een aantal leveranciers zijn overeenkomsten afgesloten voor de uitvoering van diverse werkzaamheden of leveringen van diensten. In de volgende tabel zijn de deze overeenkomsten opgenomen: Leverancier Omschrijving levering Contract t/m Totale last van de verplichting Gemeente Leeuwarden Dienstverleningsvereenkomst gemalen en rioolstelsel 31-12-2017 230.000 Gemeente Leeuwarden Uitvoering belastingheffing 31-12-2017 146.000 Gemeente Leeuwarden Uitvoering salarisadministratie 31-12-2017 23.000 Gemeente Leeuwarden ICT dienstverlening 31-12-2017 161.000 Gemeente Leeuwarden Uitvoering bedrijvencontacten 31-12-2017 61.700 BV Sport Sporttechnisch onderhoud buitensport-accomodaties 31-12-2017 91.500 Liander Netbeheer electriciteitsnetwek Onbepaalde tijd 47.000 Taxicentrale Waaksma Verzorging leerlingenvervoer 01-08-2017 95.000 DVEP Energie Levering electriciteit voor openbare verlichting en rioolgemalen 31-12-2017 62.500 134 -143 Oorspron Restant Percentage Boek Boek omschrijving kelijk hoofdsom borg waarde waarde bedrag 31-12-2016 stelling 01-01-2016 31-12-2016 Leningen t.b.v. Stichting WoonFriesland: Bank Nederlandse Gemeenten 1.282 1.282 50% 641 641 Nederlandse Waterschapsbank 10.000 10.000 50% 5.000 5.000 Nederlandse Waterschapsbank 20.000 20.000 50% 10.000 10.000 Leningen t.b.v. Woonzorg Nederland: Nederlandse Waterschapsbank 296 296 50% 148 148 Bank Nederlandse Gemeenten 757 530 50% 284 265 Bank Nederlandse Gemeenten 2.916 2.066 50% 1.154 1.033 35.251 34.174 17.227 17.087 Leningen Nationale Hypotheekgaranties (NHG) Garantstelling hypothecaire geldleningen 935 50% 624 468 Geldlening met gemeentegarantie verstrekt aan: Coöp. Vereniging Fryslan Ring U.A. 60 56 100% 60 56 Totaal 35.311 35.165 17.911 17.611

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 229