De hear Tuininga (FNP): Men wurdt feitlik no Onder druk set. It stik leit lykwols opiniearjend op tafel. Hy hie graach hawwe wollen dat de tiidsdruk earder oanjün wie. Wethalder Vos: Hy hat de foarsitter by de behanneling yn it kolleezje frege om dit punt mei te nimmen yn it presidium. De hear Tuininga (FNP): Dat is net bard. Hy tinkt dat ek guon oare partijen dêr problemen mei hawwe. De hear Klaver (GBL): Hij heeft deel uitgemaakt van de genoemde projectgroep. Ook het raadslid de heer Van der Werff en later de heer Brouwer waren erbij betrokken. Het is inderdaad zo dat men er al meer dan een jaar mee bezig is. De bullets kwamen voort uit een denktank van de bevolking. De uitleg van de wethouder is correct. De projectgroep is een doorsnee van de bevolking en je krijgt dan ook verschillende voorkeuren en daardoor zul je keuzes moeten maken. Het gaat om een siervuurwerk en men zal kritisch kijken naar het tijdstip van afsteken. Het blijkt uit de stukken dat het grootste/mooiste project, en ook het duurste, er door het college uit is gehaald. Het was in zijn ogen een prachtig plan. Men kan in de schorsing bespreken wat men als raad wil doen. De hear Van der Werff (PvdA): Hy wol der noch op wize dat de groep tige harmonieus wurke hat. Wethalder Vos: len fan de redenen wie dat it kolleezje net foar it feest keas wie ek it bedrach fan sa'n 70/80 tüzen euro en dat it dan mar foar sa'n 1000 minsken wie. De hear De Haan (GBL): Wat wil de raad ermee doen? Er is sprake geweest van burgerparticipatie. De foarsitter: Hij schorst de vergadering. De foarsitter: Hij heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Tuininga. De hear Tuininga (FNP): Men hat wiidweidich oerlis han, ek mei minsken fan it komitee. De FNP wol it fjoerwurk ferfalle litte en it feest opnimme. Alle groepearrings binne yn it feest meinommen en dat past krekt by it prinsipe fan boargerpartisipaasje. De hear Ekas (GBL): De gemeente Leeuwarderadeel verdwijnt van de kaart en de bevolking heeft recht op een goed afscheid. GBL kan zich vinden in het voorstel van de FNP. Het beoogde feest komt in zijn ogen ook overeen met de wens van burgerparticipatie. De hear Van Diggelen (WD): Ook de WD sluit zich hierbij aan. Het hoort inderdaad bij een juiste vorm van burgerparticipatie. De hear De Kroon (PvdA): Der hawwe minsken oan it wurk west en dy hawwe de plannen oan it kolleezje foarlein. It öfskied kostet neffens de fariant fan GBL, de VVD en de FNP mear as in ton. Dêr is de PvdA op tsjin. De hear Tilma (CDA): Der is troch it kolleezje in kar makke üt de diene foarstellen. It plan mei it feest kostet folie mear. De hear Ekas (GBL): Het kost maar zo'n 10 euro per inwoner. De hear Tuininga (FNP): It feest is wol de grutste foarrn fan de boargerpartisipaasje. Boppedat sit der 5 ton yn de reserve. 2

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 22