25 Investeringsplan Investeringsplan 2016 In het onderstaande overzicht wordt een verantwoording gegeven over het investeringsplan 2016. De eerste kolom sluit aan bij het investeringsplan zoals dit is vastgesteld bij de behandeling van de Programmabegroting 2016. In de kolom 'Beschikbare kredieten' zijn de restantkredieten per 1 januari 2016 en de in 2016 beschikbaar gestelde kredieten opgenomen. - - - - - - - - - - - - - - - - Tractie en gereedschappen In overleg met de gemeente Leeuwarden hebben er in 2016 geen vervangingsinvesteringen in tractie meer plaats gevonden. Onderwijs Voor de verbouw van De Foarikker in Britsum tot Samenwerkingsschool heeft de gemeenteraad op 12 november 2015 een investeringskrediet van totaal 348.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2015 al een bedrag van 34.800. Het resterende bedrag is geïnvesteerd in 2016. In 2016 is de Samenwerkingsschool in Britsum verbouwd. Daarbij is ook een lokaal voor peuteropvang meegenomen. CBOG2 heeft de kosten hiervan voor zijn rekening genomen. De gemeente heeft voor de financiering een lening verstrekt van 45.000. Waterbouwkundige werken 136 -143 Omschrijving Investerings plan begroting 2016 Beschikbare kredieten Realisatie 2016 Verschil Tractie en gereedschappen Vervanging tractie C 68.000 C 68.000 Onderwijs Samenwerkingsschool 313.200 313.200 Lening CBOG2 i.v.m. Samenwerkingsschool Britsum 45.000 45.000 Waterbouwkundige werken Damwand haven Aide Leije 60.750 78.360 17.610- Overige weg- en waterbouwkundige werken Aanlegvoorziening Varen naar Stiens 1.607 1.607- Aanleg wandel- en fietspad oud spoortracé 126.545 53.468 73.077 Sportcomplexen Renovatie sportveld Hijum 34.000 33.638 362 Gronden en terreinen Perceel grond Hijum (420 m2) 4.431 4.431- Riolering Restant kredieten GRP 2010-2014 1.007.491 130.721 876.770 Vrijvervalriolering 2015 177.442 34.975 142.467 Verbetermaatregelen 2015 14.042 25.906 11.864- Vrijvervalriolering 2016 177.442 177.442 354.884 Reparaties 2016 29.712 50.000 13.395 66.317 Verbetermaatregelen 2016 100.000 100.000 34.436 165.564 Totaal 375.154 2.105.912 769.137 1.711.929

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 231