Op 19 mei 2016 heeft de gemeenteraad de meerjaren onderhoudsplanning voor bruggen, kades, overs en duikers vastgesteld. In dit plan zijn ook de vervanging van een aantal damwanden opgenomen. Voor deze vervangingen zijn, conform de meerjaren onderhoudsplanning, investeringskredieten opgenomen. Voor de vervanging van de damwand in de haven van Aide Leije is 60.750 beschikbaar gesteld. Overige weg- en waterbouwkundige werken De investering in de Aanlegvoorziening Varen naar Stiens betref de afrekening van de provinciale subsidie in dit project. In 2015 heeft de gemeenteraad het krediet beschikbaar gesteld voor aanleg van een voet/fietspad op het voormalig spoortracé Stiens-Jelsum. De werkzaamheden zijn gestart in 2016. Totaal is een krediet beschikbaar gesteld van 507.000. Hiervan wordt 50% gedekt door middels van een bijdrage van de provincie Fryslan. Daarnaast wordt een bedrag van 125.000 gedekt uit de reserve Komuitleg. Tot en met 2016 is gerealiseerd: Omschrijving Budget Realisatie Investering 507.000 360.847 Af: bijdrage provincie Fryslan 253.500 180.424 T.l.v. reserve Komuitleg 125.000 125.000 Netto investering ultimo 2016 128.500 55.423 Sportcomplexen In de vergadering van 11-02-2016 heeft de gemeenteraad een krediet van 34.000 beschikbaargesteld voor de renovatie van het korfbalveld in Hijum. De totale kosten van deze werkzaamheden zijn 33.638. Gronden en terreinen Met ingang van 2016 worden onder de grondexploitaites alleen nog maar een GREX opgenomen als deze in exploitaties is, of wanneer redelijkerwijs verwacht mag worden dat de exploitatie binnen een jaar start. Dit is met de voorraad grond in Hijum niet het geval. Deze grond is daarom overgeboekt naar de gronden en terreinen onder de materiële vaste activa. Riolering Bij de vaststelling van het gemeentelijk rioleringsplan 2015 - 2018 in de vergadering van de gemeenteraad van 11 juni 2015 zijn ook de in het rioleringsplan opgenomen investeringskredieten beschikbaar gesteld. De investeringen op basis van het rioleringsplan vinden in de praktijk later plaats dan in het plan opgenomen. Reparaties en met name vervangingen gebeuren als er defecten optreden en niet als volgens het plan de tijd daar is. 137 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 232