140 -143 >ISa bijlage verantwobnfngdnfomutie 201» op (rond van artikel 3 van de Reoeling Informatieverdrekidng dn - d.d. 10 ianuarl 2017 1 Ind mummer G2A/13 indcefomummer G2A/14 060061 Gemeente Leeuwaideradeel CO szw 03 Bedutt bijstandverlening zelfde mfigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelMandige n)_ge meert edeel 2014 Bestuit Bestedng (jaar T) levensondertiood gevestigde zeifstandgen (exclusief Bob) Aa/dcorreotefi IndKatomom mar G3 /0 f Bestedsng (Jaar T) kapüaaherstrekking (exclusief Bob) Aardcontoia R Inde atom tan mar 03/02 Baten (jaar 1) levensonderhoud gevestigde zeffstancfigen (exclusief Bob) (exclusief R*) Aa/doonMaR Indicatomummar 63/03 Balen (Jaar T) kapdaaherstrekking (exclusief Bob) (exdusief Rijk) Aard conto* R IntAcatomummar 63 /04 Besteding (jaar T) aan onderzoek ets be«toeld in artikel 56 Bbz 2004 (exdusief Bob) AardoonSofoR IntAcatomummar 03/03 Bestedng (jaar T) Bob Aardccrtot» R 1 ndcaKxn urn mar 63/06 co CO CO CO 10 <0 Beten (jaar 1) Bob (exclusief Wik) AardCOnMaR IndKatomummar. 63/07 Bestedng (jaar 1) aan uitvoeringskosten Bob aia bedoek] In arttkel 56 Bbz 2004 AardeontofoR IrxAcatorrnanmar. 63/01 VoUedg zelfstandge uivoering Ja/Nee Aard contota nvt IndKatamianmar 63/09 CO «0 Neê s m Q3A Bestuif bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende ze 1 Ma ndige njjotaa 2015 Bestuif 1 1 Hieronder per regel één gemeerte(co<Je) uit (jaar T-t) selecteren en in de kolommen ernaast de «erartwoordngsirdbrmatie voor die gemeente iiMilen Aardcontoianvl IndkMofnianmar G3A/0» Bestedng (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zeitslandgen (exclusief Bob) inclusief geldstroom naar openbaar Ichaam Aardcontoia R IndKatamummar. G3A 02 Bestedng (Jaar T-1) kapia atom! rekking (exclusief Bob) inclusief geldstroom naaf openbaar Ichaam Aardeon»td»R IndKatomummar 63A/03 Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zetbtandgen (exclusie! Bob) (exdusief R|<) inclusief geldstroom naar openbaar Ichaam AardcOntOiaR IndKatomummar Q3A/04 Baten (jaar T-1) kapCaaherstrekklng (exclusief Bob) (exdusief Rjk) inclusief geldstroom naar openbaar Ichaam Aardcootota R IndKatomummar GJA/05 Besteding Qaar T-1aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naat openbaar Ichaam Aa/d eentota R IndKatomummar 63A/06 060061 Gemeente LeetMarderadeel €22.832 €15.000 10.810 €28.725 €10.132 Meronder verscNfit de gemeenle(code) conform de keuzes gemaakt bi] G3A 101 In de kolommen hiernaast de vera rbwordngainfarma lie voor gemeente InvdJen Aard const*» n.v.1 IndKatomummar: 63A/07 Bestedng (jaar T-1) Bob inclusief geldstroom naar openbaar Haam AardeontotaR IndKatamummar: 03 A /M Beten (jaar T-1) Bob (exdusJet WW nclusief geldstroom naar openbaar Ichaam Aaid contola R Bestedng (jaar T-1aan invoeringskosten Bob eis bedoeld In artikel 56 Bta 2004 inclusief geldstroom raar openbaar Ichaam AardcontotaR IndKatomummar G3A/10 060081 Gemeente Leeuwarderadeel <0 CO «0

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 235