gm ■GEMEENTE r m Leeuwarderadeel 16 Stiens, 6 juni 2017 Raadsvergadering: 22 juni 2017 Voorstelnummer: 2017/16 Portefeuillehouder: drs J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: Gerrit Stam E-mail: g.stam@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. 058-25766559 Onderwerp: Voorjaarsnotitie 2017 Te nemen besluit: 1. Instemmen met de voorjaarsnotitie 2017 en daarmee met de uitvoering van de begroting 2017. 2. De desbetreffende begrotingswijziging vaststellen. Korte inhoud: In het voorjaar wordt aan de raad gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting. De nadruk ligt op wijzigingen en aanpassingen ten opzichte van de planning of de ramingen. Voor de indeling wordt het model van de begroting gevolgd. Inleiding: Conform de door de raad vastgestelde p&c-cyclus wordt in het voorjaar een rapportage opgesteld die verslag doet van de voortgang van de uitvoering van de begroting. Budgettaire aanpassingen worden verwerkt in een voorstel voor een begrotingswijziging. Wijzigingen in de planning kunnen aan de raad worden voorgelegd. Verder hebben we een verdere verbetering van de lay-out doorgevoerd, gericht op een betere leesbaarheid en herkenbaarheid. Argumenten: la. De raad heeft de p&c-cyclus voor 2017 vastgesteld. Een van de instrumenten is een voorjaarsnotitie, waarbij het college inzage geeft in de begrotingsuitvoering. De raad kan zich een oordeel vormen of de werkzaamheden en activiteiten bijdragen aan het voor dit jaar gestelde doelen. lb. In eerdere mededelingen aan de raad is aangekondigd dat bij de voorjaarsnotitie de financiële gevolgen worden verwerkt. Het ging dan om onderwerpen die niet een apart raadsvoorstel en - besluit vroegen. Dat geldt bijv. voor de uitkomsten van de september- en decembercirculaire, beide te laat om nog mee te nemen in de begroting 2017. 2a. De raad heeft het budgetrecht. De aanpassingen in lasten en baten betreffen dus even zoveel voorstellen waarover de raad besluit. 2b. door het vaststellen van de begrotingswijziging worden ook de verrekeningen met de reserves geaccordeerd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 238