Kanttekening(en): la. Dit is de laatste voorjaarsnotitie van deze gemeente. Dit document is één van de mogelijkheden om de voornemens 2017 te realiseren. lb. Besluiten met een structurele werking moeten worden afgestemd met de gemeente Leeuwarden en (soms) met de provincie. 2a. De wijziging van de begroting moet worden voorgelegd aan de overige deelnemers in het herindelingsproces en de provincie. Financiële toelichting: De voorjaarsnotitie sluit met een positief saldo van afgerond 66.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de sluitpost 'saldo begroting.' De substantiële verlaging van de integratie-uitkering sociaal domein wordt verrekend met de desbetreffende bestemmingsreserve. De eenmalige herindelingsuitkering van bijna 500.000 is budgettair neutraal verwerkt ter dekking van de gemaakte en te maken frictiekosten. In de Voorjaarsnotitie wordt nader ingegaan op deze mutaties. Uitvoering afhandeling Evaluatie: n.v.t. Conclusies Raad le behandeling op 1 juni 2017: Besluitvormend naar 22 juni 2017 Bijlagen: Voorjaarsnotitie 2017 Begrotingswijziging Corrigendum Ter inzage gelegde stukken: B&W advies Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester WIM EPPINGA drs. JOOP R.A. BOERTJENS

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 239