J m GEMEENTE FA Leeuwarderadeel 16 Nr. 2017/16 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 18 april 2017; BESLUIT; 1. In te stemmen met de voorjaarsnotitie 2017 en daarmee met de uitvoering van de begroting 2017. 2. De desbetreffende begrotingswijziging vast te stellen. Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbars vergadering van 22 juni 2017, de griffier, de voorzi Olthof drs. J.R.A. Boertjens

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 240