3| IGEMEENTE \-f i Leeuwarderadeel 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 22 juny 2017 om 19.30 oere yn it gemeentehüs fan Stiens. 16. Maaitiidsnota 2017 Wethalder Visser: Er waren nog vragen over It Skipperspypke en It Berneslüske. Dat laatste krijgt de bestemming wonen. It Skipperspypke krijgt de bestemming woning en maatschappelijke bestemming. Er is nog een voorbehoud vanwege het lopende geluidsonderzoek. De foarsitter: Er wordt unaniem conform voorstel en besluit besloten. Moties Vreemd aan de Agenda: li

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 241