O - - - - - Op dit programma doen zich geen mutaties voor. WAT GAAT HET KOSTEN Nr. Functie Begroting 2017 t/m 3e wijziging Wijziging Begroting na wijziging 120 Brandweer en rampenbestrijding 463.014 463.014 140 94.064 94.064 lasten 557.078 557.078 120 Brandweer en rampenbestrijding I 140 Openbare orde en veiligheid baten Saldo -557.078 -557.078

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 247