Water Openbare verlichting Openbaar groen De uitwisseling van personeel, werkwijzen en planningen is intussen concreet geworden. Via de inbreng van de stadsdeelbeheerder west van Leeuwarden worden de werkwijzen en planningen van Leeuwarden ingevoerd. Daarnaast is er uitwisseling van personeel. De voorman voor Lee uward era deel (voorheen opzichter) is i.o.m. Leeuwarden aangesteld en wordt via het voormanoverleg maandelijks geïnformeerd over de werkwijze Leeuwarden. Op korte termijn gaan er een aantal "grijze" medewerkers van Leeuwarderadeel vanuit Leeuwarden werken. Het extensief maaibeheer wordt volgens de normen van Leeuwarden verder uitgebreid in Leeuwarderadeel. De gemeente heeft in 2016 een intentieverklaring getekend voor het Elfsteden Steden Bijenlint. Met het inzaaien van een bloemrijkmengsel in de bermen van het nieuwe fietspad "de Spoardyk" dragen we bij aan het terugdringen van de bijensterfte. In samenspraak met Leeuwarden gaan we de bermen ecologisch beheren. Voor de coördinator beheer verschuiven de taken naar regievoeren en de belangen van Leeuwarderadeel behartigen. Het bestrijden van onkruid op verhardingen is via Leeuwarden uitgezet. De resultaten hadden vorig jaar nog niet hetzelfde niveau als voorheen met bestrijdingsmiddelen. Het uitgangspunt is dat er dit jaar een resultaat wordt gehaald wat overeen komt met het beeld van voor 2016. Binnen het budget is er eventueel nog extra inzet mogelijk. Vooruitlopend op de herindeling met Leeuwarden gaat BV Sport de sportvelden beheren in 2017. Afgelopen jaren zijn al goede ervaringen opgedaan met het maaien van de velden. Vanaf 2017 heeft de BV het gehele onderhoud van de sportvelden in handen. Riolering Het vernieuwen van het pompgemaal aan de Canterstins in Stiens heeft door de complexiteit enige vertraging opgelopen. De te plaatsen pompput is intussen gemaakt. De voorbereiding voor het aanbrengen neemt meer tijd in beslag. Op de plaats waar een zware kraan moet staan om de put te plaatsen loopt een gasbuis waarvoor het nutsbedrijf geen garanties kan afgeven bij de aanleg. Verwachting is dat eind juni de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Voor project "it Achterbosk" is een inloopavond gehouden. De inbreng van de inwoners is voor zover mogelijk verwerkt in de plannen. Dit heeft o.a. geleid tot een aanpassing in het ontwerp van de kruising It Achterbosk, Wythüsterwei en Petterhüsterdyk. De verwachting is dat voor de bouwvak de schop in de grond kan. Project Holwoartelstrjitte in Koarnjum - aanbrengen van een regenwater riool en het afkoppelen van kolken - staat op de planning voor eind mei. Verder is Leeuwarden momenteel bezig om in de wijk It Aldlan te Stiens het rioolstelsel om te vormen van verbeterd gescheiden stelsel naar gescheiden stelsel. Daarvoor wordt o.a. door Rionsonic het in rioolstelsel ten noorden van de Brêgeleane onderzocht of er foute particuliere aansluitingen op de riolering zijn aangebracht.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 249