Wegen Het beheer van wegen is uitgezet via Leeuwarden. Het onderhoud van de wegen zal dan ook in 2017 vanuit de gemeente Leeuwarden worden gecoördineerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een recent uitgevoerde weginspectie. Op basis van deze inspectie is een aantal wegen geselecteerd die als project zullen worden aangepakt in het grootschalig onderhoudsbestek. Het betreft hier de wegen Stienzer Hegedyk (asfalt) en Butenskilwei (asfalt) te Stiens, Langedyk (asfalt) te Aide Leie en de Skierhusterwei (elementen) te Jelsum. De voorbereiding van deze projecten is in een afrondende fase waarna deze in de markt gezet kunnen worden. It Achterbosk te Stiens en Sillan te Britsum zullen in combinatie met riolering worden aangepakt. Voor wegen waar volstaan kan worden met gering onderhoud zal dit volgens het mid- en kleinschalig onderhoudsbestek van de gemeente Leeuwarden worden uitgevoerd. Voor de Finnedyk te Stiens, De Loane te Hijum en Dekemawei te Jelsum geldt dat deze bij een eerdere beoordeling voor onderhoud in aanmerking kwamen. Uit de laatste weginspectie blijkt dat onderhoud pas in 2020 nodig is. Ze zijn daarom van de lijst van werkzaamheden afgevoerd. Naast voornoemde werkzaamheden zal er regulier onderhoud worden uitgevoerd aan voetpaden en trottoirs met inzet van Empatec. De periode van gladheidbestrijding is ten einde. De afrekening moet nog plaatsvinden; gezien de gemaakte uren zijn geen grote overschrijdingen te verwachten. Leeuwarden gaat in november de gladheidbestrijding voor het seizoen 2017-2018 uitvoeren. De afrekening hiervan vindt plaats na de herindeling. Gemeentelijke gebouwen Het leegstandsbeheer van It Skipperspypke, Bernesluske en de Homeije is inmiddels beëindigd, want de gebouwen zijn verkocht. De afgelopen maanden is met name in sportcomplex It Gryn bouw kundig- en installatietechnisch werk verricht (dakbedekking beglazing douches tegelwerk bestrating beweegbare bodems zwembad legionellabeheersing verlichting baden en schilder werk). Tevens zijn in het Cultureel Centrum De Skalm werkzaamheden verricht aan de optimalisering van het klimaat en de veiligheid van de beglazing. De meeste werkzaamheden zijn een uitvloeisel van de recente onderhoudsinspecties (2016) van de gebouwen. Voor de overige gebouwen worden de buitenwerkzaamheden ingepland vanaf april 2017. Bruggen, kades en duikers Leeuwarden heeft een bestek op de markt gebracht voor het klein onderhoud van bruggen, oevers en kades. De onderhoudswerkzaamheden van Leeuwarderadeel zijn hierin opgenomen. Deze worden op korte termijn opgepakt. De voorbereiding voor de vervangingen zijn opgestart. De kade op diverse plaatsen in de Dokkummer Ee lijkt duurder uit te vallen dan geraamd. Daar staat tegenover dat werkzaamheden aan de Kletsefeart in Stiens mee lijken te vallen. Binnen het voor 2016 en 2017 extra beschikbare budget kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. De fietsbruggen in het fietspad langs de Dokkummer Ee worden in overleg met de aannemer zo uitgevoerd dat er zo weinig mogelijk overlast is tijdens de zomerperiode wanneer hier het meest gebruik van wordt gemaakt. De kade in Britsum is in overleg met een plaatselijke ondernemer en de Jachthavenvereniging "de Klomp schippers" in voorbereiding. De laatste details worden uitgewerkt zodat de werkzaamheden kunnen starten. Water Geen afwijkingen t.o.v. de begroting.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 250