Programma 5 - Onderwijs Portefeuillehouder: Dhr. C. Vos Cluster: Publiekszaken Dit programma omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvervoer en uitvoering leerplichtwet. WAT WILLEN WE BEREIKEN De gemeente Leeuwarderadeel ziet het onderwijs als een belangrijke basisvoorziening. In het onderwijs wordt een basis gelegd en worden kansen gecreëerd voor de toekomst van het individu en voor zijn/haar functioneren in de samenleving. De gemeente Leeuwarderadeel draagt daartoe bij door de aanwezigheid en toegankelijkheid van goed primair onderwijs te stimuleren en bij te dragen aan voorschoolse educatie. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2017 Toezicht Onderwijsgroep Fier Voorschoolse educatie Passend onderwijs

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 254