Stimulering van kunst en cultuur In dit kader is met name de Kultuerried actief. Sinds 2003 wordt, met instemming van het college en de toenmalige raadscommissie, door de Kultuerried uitvoering gegeven aan gemeentelijk beeldend kunstbeleid. Uitgangspunt hierbij is dat voor zes van de zeven dorpen in de gemeente Leeuwarderadeel in de loop der jaren een bij het betreffende dorp passend beeldend kunstwerk wordt gerealiseerd. Stiens wordt hierbij buiten beschouwing gelaten omdat hier al relatief veel kunstwerken aanwezig zijn, waaronder het toonaangevende "Each van Stiens". Tot nu toe werden kunstwerken gerealiseerd in Britsum, een gezamenlijk kunstwerk in Koarnjum/Jelsum en in Feinsum. In 2016 is gestart met de realisatie van een kunstwerk in Hijum. Na realisatie van dit kunstwerk in juni 2017 bevat de bestemmingsreserve 3.500. Per brief van 1 maart 2017 heeft de Kultuerried het college geadviseerd het mogelijk te maken het in 2003 gestarte project in de loop van 2017 te voltooien met de realisatie van een kunstwerk in Aide Leie en hiervoor het resterende budget van de Kultuerried met €7.000,00 aan te vullen. Op 18 april 2017 heeft het college besloten een extra bijdrage van €7.000,00 beschikbaar te stellen voor het kunstwerk in Aide Leie, de financiële effecten mee te nemen in de Voorjaarsnotitie 2017 en hiermee het project met betrekking tot "een cultuur-historisch kunstwerk in alle dorpen" van de Kultuerried af te ronden. Bevordering recreatie en toerisme De raad heeft bij de behandeling van de begroting 2017 op 10 november 2016 unaniem het amende ment "fietsroute langs de Dokkummer Ie" aangenomen. Doel van het amendement is het opwaarde ren van het bestaande jaagpad tussen Leeuwarden en Dokkum. Daarbij is het uitgangspunt het pad te verbreden van +/- 1,25-1,50 naar een breedte van 2 meter. Daarvoor is bij een gerenommeerde partij die ervaring heeft met dergelijke projecten een uitvraag gedaan. De uitvraag behelst een onderbouwing van de plannen welke aan de raad kan worden voorgelegd om te beoordelen of het project daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. WAT GAAT HET KOSTEN - - - - - - - - - - Nr. j Functie Begroting 20171 t/m 3e wijziging! Wijziging Begroting na wijziging SU Vormlngs- en ontwikkelingswerk 530 Sport 1.041.626 L041.626 531 Groene sportvelden en terreinen 191.065 191.065 540 Kunst 56.389 17.800 74.189 541 Musea 63.931 4.192 68.123 550 Natuurbescherming 880 880 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 606.287 17.500 623.787 580 Overige recreatieve voorzieningen 231.451 23L451 lasten 2.191.631 39.492 2.231.123 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 5.000 5.000 531 Groene sportvelden en terreinen 25.930 25.930 540 Kunst 541 Monumentenzorg 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 12.000 12.000 580 Overige recreatieve voorzieningen 97.684 97.684 baten 135.614 5.000 140.614 Saldo -2456417 -34492 -2490.509

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 257