Lasten: 540: Het budget voor de functie Kunst moet worden opgehoogd. Er wordt een bijdrage toegekend in de realisatie van een kunstwerk te Aide Leie 10.000), én er is sprake van een technische correctie in de budgetten van 7.800; deze heeft te maken met de ombouw in 2017 naar het nieuwe BBV, waarbij een administratief-technische koppeling niet werkte. 541: Het subsidie aan de SML wordt verhoogd met 4.192. Het gaat hier om het onderhoud en de instandhouding van de overgedragen kerktorens. Deze verhoging is gebaseerd op de nieuwe periode van het periodiek instandhoudingsplan in relatie met de subsidietoekenning van het rijk. Omdat het gaat om een toekenning over een periode van 6 jaren heeft afstemming met Leeuwarden plaats gevonden. 560: Een eenmalig extra budget is voorzien voor een onderzoek naar aanpassingen aan het fietspad langs de Dokkumer Ee. Dit is gebeurd naar aanleiding van een motie van de raad tijdens de begro tingsvergadering van 10 november 2016. Baten: 530: deze mutatie heeft te maken met de ombouw in 2017 naar het nieuwe BBV, waarbij een administratief-technische koppeling niet werkte. Dit wordt hierbij gecorrigeerd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 258