Lasten: 614: Via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds ontvangt de gemeente extra gelden ter bestrijding van armoede onder kinderen; het gaat om voorlopig twee jaren van elk 42.600. Er wordt bezien hoe dit bedrag aan te wenden voor het beoogde doel, vanuit de gedachte dat niet alleen naar het kind moet worden gekeken, maar naar de gezinssituatie. 670: Het betreft hier een bijdrage aan de Voedselbank, incl. de te betalen huur aan De Skalm. 714: Het gaat om een bijdrage in het kader van preventieve maatregelen op middelbare scholen. Leeuwarden is centrumgemeente voor dit onderwerp en van Leewarderadeel wordt een bijdrage naar rato verwacht. Baten: De integratie-uitkering sociaal domein wordt fors verlaagd, zo laat de septembercirculaire zien. In het bestuurlijk overleg van 24 augustus 2016 zijn de VNG en het ministerie van VWS het eens geworden over het doorvoeren van mutaties in de integratie-uitkering Sociaal domein die betrekking hebben op taken die voor gemeenten wegvallen of erbij komen doordat groepen cliënten feitelijk in een ander domein terecht komen/zijn gekomen. Deze mutaties hebben dus te maken met verkeerde veronderstellingen in de budgettoedeling per 1 januari 2015 (een foutieve startstreep). In totaliteit gaat het om een neerwaartse bijstelling van de het onderdeel Wmo 2015, met een bedrag van 179 min in 2017, aflopend tot een bedrag van 159 min structureel in 2021. Voor het onderdeel Jeugd gaat het om een bedrag van 47 min in 2017, aflopend tot een bedrag van 17 min structureel in 2021. Het jaar 2016 wordt niet gecorrigeerd. Voorts heeft het kabinet besloten om meerpersoonshuishoudens waarbij één van de partners chronisch ziek is, en daardoor niet kan werken, financieel tegemoet te komen via een verlaging van de eigen bijdragen Wmo 2015. De gemeenten worden via de integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel Wmo 2015, gecompenseerd voor minder opbrengsten aan eigen bijdragen. Het gaat structureel vanaf 2017 om een bedrag van 50 miljoen. Macro wordt de omvang van het integratie budget dus gekort met ruim 175 min. Inclusief een aantal kleinere mutaties daalt onze integratie-uitkering met 108.000. Dit wordt opgevangen door een onttrekking aan de bestemmingsreserve sociaal domein. Zie prg. 10.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 262