deze app kunnen grofvuil, snoeiafval en kringloopartikelen aangeboden worden. Het heeft ook een overzichtskaart voor de glas- en textielcontainers. Gemeente Leeuwarderadeel doet mee met de provinciale campagne 'Herpositionering restafval- container'. Dit is een campagne waarbij de restafvalcontainer als zodanig verdwijnt en wordt vervangen door de nascheidingscontainer 'Sortibak'. Deze container wordt gelijkgesteld met de andere containers (papier, glas, textiel, gft-afval) in die zin dat de Sortibak eigen scheidingsregels heeft. De Sortibak is primair bedoeld voor grondstoffen die nagescheiden worden (kunststoffen, drankenkartons, blik) en voor de niet-recyclebare afvalstoffen zoals stofzuigerzakken, luiers en openhaardresten. Deze niet-recyclebare afvalstoffen mogen in de Sortibak, tot het moment dat een andere recyclingsmethode wordt ingevoerd. Het biobakje (keukenafvalbakje) is vanaf 6 maart gratis beschikbaar voor de bewoners en af te halen bij de milieustraat. Meetbaar resultaat 2016 2017 gescheiden afval 68% 70% Aandacht voor zwerfafval Zo nodig wordt een afvalbak geplaatst bij aandachtsgebieden. Als bij winkeliers of bedrijven rondom hun kavel (25 meter vanaf eigendomsgrens) afval ligt wat aan de winkel of het bedrijf is toe te schrijven worden ze aangeschreven dit op te ruimen. De gemeente Leeuwarderadeel zet een deel van de zwerfafvalvergoeding, die voortkomt uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, in voor het project "Samen Fryslan Schoon". Dit project wordt uitgevoerd samen met de Friese Milieufederatie, Omrin en de gemeenten Harlingen, Franekeradeel en Littenseradiel. Het deelproject 'Samen gemeente Leeuwarderadeel Schoon' wordt binnenkort opgestart. Er gaat een mailing uit naar scholen, dorpsbelangen, verenigingen e.a. om zich voor één dag in te zetten hun omgeving vrij van zwerfafval te maken. Hier tegenover staat een kleine vergoeding. Een ander deelproject is 'Zwerfafval tijdens evenementen'. De aandachtstrekker tijdens evenementen is een afvalbak waar een geluid uit komt. Om te zorgen dat deze afvalbakken goed opvallen tijdens evenementen zijn verleden jaar 2 van deze afvalbakken opgepimpt met een mooie kleurige afbeelding. Voor de twee andere afvalbakken zijn we nu bezig met een ontwerp om deze bakken ook op te pimpen. De 'pratende' afvalbakken worden in ieder geval met de braderie ingezet. Het is de bedoeling om ze dit jaar bij meerdere evenementen in te zetten. Met deze 'pratende' afvalbakken worden mensen op een leuke manier bewust gemaakt van dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor een schone leefomgeving. WAT GAAT HET KOSTEN - - - Nr. Functie Begroting 2017 t/m 3e wijziging Wijziging Begroting na wijziging 721 Afvalverwijderingen -verwerking 1.002.332 1.002.332 723 725 Milieubeheer Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 141.457 9.700 151.157 lasten 1.143.789 9.700 1.153.489 721 Afvalverwijdering en -verwerking 139.225 139.225 723 Milieubeheer 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 1.151.880 1.151.880 baten 1.291.105 1.291.105 Saldo 147.316 -9.700 137.616

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 264